TIETOPYYNTÖ: Tunneanalyysi ja kasvojentunnistus etähoivan ja ennakoivan hoidon työkaluna

TIETOPYYNTÖ: Tunneanalyysi ja kasvojentunnistus etähoivan ja ennakoivan hoidon työkaluna

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Forum Virium Helsinki sekä Palvelukeskus Helsinki kutsuvat järjestelmäkehittäjiä ja palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on kasvojentunnistus ja sen sovellutusten sekä siihen perustuvan analytiikan käyttö Palvelukeskus Helsingin tuottaman etähoivan työkaluna.

Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.


HANKKEEN TAUSTA

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Tampere, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

TARPEEN KUVAUS

Palvelukeskus Helsinki tuottaa Helsingin kaupungin toimialoille tukipalveluita, joista yksi iso kokonaisuus on kotiin tuotettavat palvelut. Kotiin tuotettavat palvelut tukevat helsinkiläisten turvallista kotona asumista ja hyvinvointia silloin, kun apu on tarpeen. Palveluihin kuuluvat mm. kotiateriat, kuljetusten välityspalvelu, turvapuhelinpalvelut sekä kuva- ja äänivälitteinen etähoito. Etähoito on kuluvan vuosikymmenen menestystarina, joka alkoi vuosien 2012 ja 2013 taitteessa pienimuotoisilla kokeiluilla ja on kasvanut jo lähes 1000 asiakasta kattavaksi tukipalveluksi. Etähoidolla suoritetaan sellaisia hoidollisia käyntejä, jotka eivät vaadi hoitotyöntekijän fyysistä läsnäoloa. Tällä tavoin helpotetaan fyysisiä käyntejä tekevien kotihoitajien työkuormaa sekä toisaalta mahdollistetaan asiakkaalle kiireetön ja intensiivinen hoitokäynti. Etähoitokäyntien aikana ammattilainen voi keskittyä vain ja ainoastaan asiakkaan huoliin, iloihin ja päivittäiseen jaksamiseen.

Etähoidon kehittäminen on yksi Palvelukeskus Helsingin strategisista tavoitteista. Tällä kehittämisyhteistyöllä haetaan ratkaisua, joka mahdollistaa kasvojentunnistusteknologian hyödyntämisen etähoidossa. Etähoito itsessään tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen alustan kasvojentunnistuksen sovellutusten ja niihin pohjautuvan analytiikan hyödyntämiselle, koska käynnit ovat säännöllisiä ja monen asiakkaan kohdalla toistuvat useamman kerran päivässä.

Kehittämisyhteistyön tuloksena syntyvän ratkaisun odotetaan vastaavan seuraaviin tarpeisiin.

  1. Tunneanalyysi etähoidon hoitohenkilöstön työvälineenä:
    • Kuten hoitoalalla yleisesti, myös etähoidossa kohdataan jatkuvasti työntekijäpulaa. Osaltaan tämä johtaa henkilöstön suureen vaihtuvuuteen ja keikkaluontoisen työvoiman voimakkaaseen hyödyntämiseen. Tämä puolestaan johtaa siihen, että etäkäynnillä kohdattava asiakas ei ole välttämättä hoitajalle ennalta tuttu tai viimeisimmästä tapaamisesta on kulunut pitkä aika.
    • Tunneanalyysi toisi tällaisiin tilanteisiin hoitajan käyttöön uuden työkalun, joka auttaisi hoitajaa uuden asiakkaan tulkitsemisessa ja vahvistaisi hoitajan tekemiä havaintoja. Tekoälyn tulisi myös käyntien myötä pystyä opettelemaan tuntemaan asiakasta ja tämän perusteella tekemään huomioita mm. voimakkaasta muutoksesta asiakkaan tunnetilassa (esim. asiakas vaikuttaa tavallista ahdistuneemmalta). Tällöin lisäarvo hoitajan työhön olisi muutakin, kuin vain reaaliaikainen tunnetilojen tunnistaminen, jossa moni hoitaja täysin oikeutetusti tuntee olevansa paras ammattilainen.
  1. Analytiikka ja ennakoiva hoito:
    • Kuten yllä on mainittu, tunneanalyysi toimiessaan on hyvä lisä etähoitajan työkalupakkiin. Jotta kasvojentunnistuksen ja analytiikan käyttö ja siitä koituvat kustannukset palvelun tuottamisessa olisivat vahvemmin perusteltavissa, on ratkaisulla pystyttävä löytämään sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia vähentäviä tekijöitä. Jos esimerkiksi mikroilmeitä tunnistamalla voidaan ennakoida aivohalvaus siten, että asiakas saadaan hoitoon tarpeeksi ajoissa, on kustannussäästö yhteiskunnalle huomattava.
    • Myös yleisesti terveydentilaan liittyvien oireiden tunnistaminen kasvojentunnistuksen avulla on vähintäänkin mielenkiintoinen tutkimuskohde, jota tämän kehittämistyön perusteella asetetun budjetin puitteissa myös mielellämme lähtisimme edistämään. Tiedostamme, että pelkkä kasvojentunnistus definitiivisenä tapana tunnistaa aivohalvaus ei välttämättä ole riittävä, vaan tarkempi analyysi vaatinee esimerkiksi puheentunnistusta. Kasvojentunnistuksen tekemä huomio voi olla kuitenkin ratkaiseva, jos hoitaja tämän perusteella osaa omalla ammattitaidollaan tehdä muut tarvittavat toimenpiteet arvion tarkentamiseen.

Etähoidossa käytettävä järjestelmä on Web-RTC-pohjainen videopalvelujärjestelmä Arctic Communicator. Järjestelmäntoimittaja on Arcturia Oy. Asiakkailla on käytössä palveluun dedikoidut kioskimoodissa operoivat Windows-tabletit mobiilidataliittymällä. Laitteet ovat siis lähtökohtaisesti kellon ympäri tavoitettavissa järjestelmän kautta eikä niillä ole tällä hetkellä muuta käyttöä. Ammattilaiset tekevät etäkäyntejä selainpohjaisesti Windows-työasemilta. Tässä vaiheessa emme halua tarkemmin ottaa kantaa ratkaisun tekniseen toteutukseen. Tietoturvan ja tietosuojan osalta vaateet ovat Helsingin kaupungilla tiukat ja ratkaisun tarjoavan Toimittajan odotetaan suhtautuvan näihin vastuullisesti ja tarvittaessa osallistuvan yhteisiin keskusteluihin organisaatioiden tietoturva- ja tietosuojavastaavien kanssa.

YHTEISKEHITTÄMINEN

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on lähtökohtaisesti 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 8 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman ALV. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

PALVELU- JA TUOTEKUVAUS

Infotilaisuudessa tulemme pyytämään yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 25.11. osoitteeseen: [email protected]

MARKKINAVUOROPUHELU

Markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa, jotka valitaan toimitettujen kuvausten perusteella em. arviointikriteereihin perustuen.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (5 min) ja saada siitä palautetta (15 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden tuotteensa / palvelunsa validointiin kyseisen sote-toimialan innovaatioalustan asiantuntijoiden avustuksella. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuheluun kutsuttaville yrityksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse.

TARJOUSPYYNTÖ JA KOKEILUUN OSALLISTUVAN PALVELUTUOTTAJAN VALINTA

Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset tarjouspyynnön muodossa, joiden perusteella palveluntuottaja valitaan hankkeeseen.

INFOTILAISUUS / TYÖPAJA

Tämä tietopyyntö on samalla kutsu infotilaisuuteen, joka järjestetään keskiviikkona 13.11. klo. 09:00-10:00 Kalasataman Urban Labissa osoitteessa Hermannin rantatie 5 (REDI / Sköne-rakennus 3. kerros)

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu alla olevalla lomakkeella 

Photographer: Jussi Hellsten

Please follow and like us: