TIETOPYYNTÖ: Digitaalinen kohtaaminen palveluasumisessa, kehittämiskokeilut Vantaalla ja Oulussa

TIETOPYYNTÖ: Digitaalinen kohtaaminen palveluasumisessa, kehittämiskokeilut Vantaalla ja Oulussa

TIETOPYYNTÖ

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto kutsuvat palveluntuottajia toimittamaan ratkaisukuvauksiaan tässä tietopyynnössä esitettyyn tarpeeseen.

Toteutettavat kehittämiskokeilut eivät velvoita hankintayksikköjä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään hankintamenettelyyn osallistumiselle.

HANKINNAN TAVOITE

Tarpeena on mahdollistaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asukkaiden yhteydenpitoa läheisiin ihmisiin, kuten omaisiin ja ystäviin. Tarpeeseen haetaan video- ja ääniyhteydellä toteutettavaa helppokäyttöistä, liikuteltavaksi tai itsestään liikkuvaksi (esim. robottiratkaisu) tarkoitettua ratkaisua, joka pyrkii aikaansaamaan normaaliin kohtaamiseen ja tapaamiseen verrattavan kokemuksen digitaaliyhteyden avulla. Palvelua voidaan käyttää kohtaamiseen ja yhteydenpitoon sekä Vantaan että Oulun kaupungin palveluasumisen yksiköissä erillisesti ja yhtä aikaa. Kts. tietopyynnön kohta Muut tiedot, Hankinnan taustaa.

KEHITTÄMISKOKEILU

Tällä tietopyynnöllä yrityksiltä pyydetään ratkaisukuvauksia, joiden tavoitteena on selvittää digitaalisen kohtaamisen kehittämiskokeilun mahdollisuuksia. Tavoitteena on ratkaista tämänhetkisen toimintatavan ongelmia sekä mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittämistä.

Kuvaus siitä, mitä odotamme kehittämiskokeiluun etsimältämme ratkaisulta/palvelulta, löytyy Liitteestä 1. Digitaalisen kohtaamisen tarvekuvaus . Kehittämiskokeilun kesto on enintään neljä (4) kuukautta.

Valittavan ratkaisun (ratkaisujen) mahdollisesti tarvitsema yhteiskehittäminen käytännön tarvetta vastaavaksi ja ratkaisun kokeiluvaihe toteutetaan yhdessä Vantaan ja Oulun kaupungin ammattilaisten kanssa osana 6Aika: ’Co-Created Health and Wellbeingä (CoHeWe) -hanketta.

Etsimme tällä tietopyynnöllä digitaaliseen kehittämiskokeiluun ratkaisua tai palvelua, joka ratkaisisi tämän hetkisen toimintatavan ongelmia sekä mahdollistaisi uusien toimintatapojen kehittämistä. Kts. Nykytilan kuvaus, Muut tiedot, Hankinnan taustaa.

Kuvaus siitä, mitä odotamme kehittämiskokeiluun etsimältämme ratkaisulta/palvelulta, löytyy liitteestä 1, ’Tarvekuvaus: Digitaalinen kohtaaminen palveluasumisessa’ .

Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto toimivat hankkeessa yhteistyössä ja pyrkivät edesauttamaan yritysratkaisujen käyttöönottoa parempien sosiaali- ja terveyspalvelujen valossa.

PROSESSIN ETENEMINEN KOKEILUKSI

Hankintayksikkö ja mukana olevat muut yhteisöt valitsevat enintään viisi (5) palveluntuottajaa 12.8.2020 pidettäviin yrityskohtaisiin markkinavuoropuhelu- ja sparraustilaisuuksiin, joissa käydään läpi toimitettu ratkaisukuvaus sekä mahdollinen ratkaisun demoesitys. Tämän jälkeen näille yrityksille lähetetään tarjouspyyntö.

Ratkaisukuvauksien toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan seuraavien valintaperusteiden mukaisesti:

  • hyöty loppukäyttäjille ja omaisille,
  • hyöty organisaatiolle,
  • uutuusarvo ja innovatiivisuus,
  • valmiusaste ja asennettavuus (sis. mahdolliset epidemia-ajan rajoitteet käyttöönotolle),
  • käytettävyys ja saavutettavuus,
  • riskien ja haittojen huomiointi (sis. epidemia-ajan rajoitteet ja hygienia),
  • arvioidut kehittämiskokeilun kustannukset,
  • kokeilun aikana tapahtuva kehitystyö ja hyöty yritykselle,
  • arvioitavuus (esim. palautteen jättäminen ja käyttötilastojen kertymisen).

Markkinavuoropuheluun valitaan ne palveluntuottajat, joiden ratkaisu vastaa yllä mainituilla valintakriteereillä arvioituna eniten kehittämiskokeilussa edistettäviä tarpeita ja jotka on esitetty tietopyynnössä ja Liiteessä 1. Digitaalisen kohtaamisen tarvekuvaus .

HANKINNAN KOKONAISARVO

Hankinnan kokonaisarvo on enintään 18.000,00 € (alv 0 %), josta kokeiluun valittavalle palveluntuottajalle (tai palveluntuottajille yhteensä) Vantaan kaupunki maksaa enintään 10.000,00 € (alv 0 %) ja Oulun yliopisto enintään 8.000,00 € (alv 0 %).

Tietojen, osallistumishakemuksen tai tarjousten lähettämisen määräaika

Päivämäärä

31.7.2020 16:00

Tiedot, tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Sähköisesti osoitteessa

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=305524&tpk=1bb01f45-60f1-4f95-b69b-70fc2c3928cf 

Hankinnan taustaa

CoHeWe-HANKE

Kehittämiskokeilu toteutetaan kahdessa eri kaupungissa, Vantaalla ja Oulussa, osana 6Aika: ’Co-Created Health and Wellbeing’ (CoHeWe) -hanketta, joka päättyy vuoden 2020 lopussa. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu. Hankkeen osarahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

Tämän kehittämiskokeilun perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa, eli Helsingissä ja Tampereella.

NYKYTILAN KUVAUS

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen ovat asumismuotoja iäkkäille henkilöille, jotka eivät selviä omassa kodissaan sinne tuotavan avun turvin. Digitaalisen kohtaamisen tarve on lisääntynyt palveluasumisessa mm. tautiepidemioiden aikaisten vierailurajoitteiden vuoksi. Vaihtoehtoja digitaaliseen kohtaamiseen ovat perinteisen puhelinsoiton lisäksi videopuhelut ja videoneuvottelupalveluiden hyödyntäminen mm. tablettien ja älypuhelimien avulla. Henkilökunta avustaa tarvittaessa niiden käytössä oman osaamisen ja kokemusten turvin. Haasteita esiintyy myös ”linjan” toisessa päässä, jossa osaamista voi toisinaan olla vielä vähemmän tai kohtaamisen vaikeuteen toisinaan voidaan jopa turhautua. Helppokäyttöisyys digitaalisessa kohtaamisessa on avainasemassa. Myös puhelinten ja tablettien pieni ruutu sekä rajallinen äänentoisto rajoittavat läsnäolon kokemusta. Mahdolliset suuret näytöt ovat tiiviisti muussa käytössä tai ne eivät ole helposti siirreltävissä tai ne eivät liiku itsenäisesti asukkaiden koteihin palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa.

TIETOPYYNNÖN TAVOITE

Tietopyynnön tavoitteena on selvittää reaaliaikaisen digitaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden ja heidän läheisten ihmisten välillä. Tietopyynnöllä selvitetään ratkaisua edellä kuvattuun tarpeeseen, jossa video- ja ääniyhteydellä toteutettavaa helppokäyttöistä, liikuteltavaksi tai itsestään liikkuvaksi (esim. robottiratkaisu) tarkoitettua ratkaisua, joka pyrkii aikaansaamaan normaaliin kohtaamiseen ja tapaamiseen verrattavan kokemuksen digitaalisesti. Palvelua voidaan kokeilla kohtaamiseen ja yhteydenpitoon Vantaan ja Oulun kaupunkien palveluasumisen yksiköissä erillisesti, mutta myös yhtäaikaisesti.

Toteutukselta edellytetään sisätiloissa helposti siirreltävää digitaalista ratkaisua, joka mahdollistaa läsnäolon kokemuksen ja kommunikoinnin mahdollisimman luontevasti asukkaan kannalta. Ratkaisussa tärkeää on saavutettavuus ja ratkaisun siirreltävyys asukkaan päässä tulee huomioida. Kuulolaitetta käyttäville asukkaille olisi hyödyksi induktiosilmukan tuki. Digitaalista kohtaamista voisi käyttää puhtaasti video- ja ääniyhteytenä, mutta myös muu yhteinen tekeminen tai kontaktit voisivat olla mielenkiintoisia esim. kosketus, pelit, tai liike. Arvioitavuus; ratkaisun olisi hyvä tarjota mahdollisuus palautteen jättämiseen nopeasti käytön yhteydessä. Tarvittaessa asukkaiden huoneissa on pistorasiat ja verkkovirtaa käytettävissä mm. akkujen lataukseen. Lisäksi on huomioitava, että projektorien vaatimaa tyhjää seinätilaa ei ole käytettävissä ja paikallista WLAN/wifi-yhteyttä tai kiinteää LAN-verkkoa ei kokeilussa myöskään voi hyödyntää.

Tarjouksen lähettäminen

Hankintayksikkö ja mukana olevat muut yhteisöt valitsevat pyytävät yhteiskehittämisestä kiinnostuneita palveluntuottajia toimittamaan ratkaisukuvauksen ehdotuksen tarvittavine liitteineen, kts. Tarjouspalvelun kohta Soveltuvuusvaatimukset.

 

Hilma tietopyyntö: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/38345/notice/49951/overview

Please follow and like us: