TIETOPYYNTÖ: Multisensorinen aistihuone palvelutaloympäristöön

TIETOPYYNTÖ: Multisensorinen aistihuone palvelutaloympäristöön

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi sekä Palvelukeskus Helsinki kutsuu palveluntuottajia markkina-vuoropuheluun, jonka aiheena on multisensorisen aistihuoneen rakentaminen muistisairaille vanhuksille palvelutaloympäristöön. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi uudistaa palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan mm. uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Tampere, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus sijaitsee Oulunkylässä, kauniissa puistomaisessa ympäristössä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi pyrkii Kustis Goes Digi –hankkeessaan hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja muistiystävällisen toiminnan tehostamisessa ja sellaisissa hoitokäytännöissä, joilla varmistetaan ikäihmisten mahdollisimman hyvä elämä. Ensimmäisenä uusia digitaalisia ratkaisuja lähdetään viemään kodinomaiseen Kustaankartanon E-taloon. Tavoitteena on tuoda palvelutalon asukkaiden ja sen henkilöstön arkeen vaihtelua rakentamalla yhteen E-talon asuinkerroksista multisensorinen aistihuone.

Aistihuone tullaan rakentamaan yhteen palvelutalon takkahuoneista (20 m²) ja sen tarkoituksena on useita eri aisteja stimuloimalla toimia päivittäisenä asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena. Aistihuoneen tulisi toimia monipuolisesti sekä virikkeellisenä että rentouttavana tilana talon muistisairaille asukkaille. Ratkaisulla pyritään vähentämään muistisairauden aiheuttamaa ahdistuneisuutta ja passiivisuutta, sekä antamaan asukkaalle arkea piristäviä yksilöllisiä elämyksiä sekä toisaalta yhdessäolon kautta kasvavaa yhteenkuulumisen tunnetta. Muistisairauden myötä tulee myös usein nopeutuva fyysinen rappeutuminen. Aistihuoneen avulla pyritään hidastamaan rappeutumista kannustamalla aktiivisuuteen erilaisia multisensorisia toimintoja hyödyntäen.

Multisensorisissa ratkaisuissa tulisi huomioida aisteista vähintään näkö, kuulo, tunto ja niiden yhdistelmät sekä asukkaiden korkea ikä ja terveydentila. Aistihuoneen odotetaan tarjoavan ratkaisua jokaiseen seuraavista osa-alueista:

  1. Viihtyminen (uudet elämykset, yhdessäolo, rentoutuminen)
  2. Fyysinen kuntoutuminen (motoriikka, tasapaino, liikkumiseen aktivointi)
  3. Muistikuntoutuminen (aivojumppa, virikkeet)

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on ainakin 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 8 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman ALV. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 1.4.2019 osoitteeseen: [email protected]

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (5min) ja saada siitä palautetta (15 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden tuotteensa / palvelunsa validointiin kyseisen sote-toimialan innovaatioalustan asiantuntijoiden avustuksella.

Markkinavuoropuhelusta saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään 17.4.2019. Kutsuttaville yrityksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sijainnista, sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse.

Tarjouspyyntö palvelukokeiluhankinnasta lähetetään markkinavuoropuheluun osallistuneille yritykselle 17.4. jälkeen.

 

Työpaja ja infotilaisuus

Teemasta järjestetään työpaja, jossa yritykset saavat lisää tietoa ja ymmärrystä Kustaankartanon palvelukeskuksen tarpeista ja aistihuonetta käyttävistä palvelutalon asukkaista sekä miten yrityksen ratkaisut voivat vastata näihin tarpeisiin.

Aika: 15.3.2019 klo 9:00-12:00

Paikka: REDI (Sköne-rakennus 3. kerros) Hermannin rantatie 5

Ilmoittautuminen avataan 7.3.2019 cohewe.eu sivustolla.

 

Please follow and like us: